Відділення променевої терапії

Відділення променевої терапії ПОКОД має 93 ліжка, з яких 85 - обмінні, призначені для хворих, які отримують променеву терапію і для хворих з променевими ускладненнями; 8 – «активні».

Діяльність з джерелами іонізуючого випромінювання здійснюється на підставі ліцензії, виданої Державним комітетом ядерного регулювання України .

Завідувач відділення – Лимар Людмила Олексіївна, лікар з променевої терапії вищої кваліфікаційної категорії. У відділенні працюють 12 лікарів з променевої терапії (з вищою категорією - 6, першою категорією - 2, другою категорією -3, без категорії-1), 1 інженер – радіолог, 6 рентгенлаборантів для обслуговування гамма-терапевтичних апаратів (вища категорія-1, перша категорія-2, друга категорія-3), 2 рентгенлаборанти для обслуговування рентгенотерапевтичних апаратів (вища категорія-1, без категорії-1), 2 медсестри для обслуговування апарату АГАТ-ВУ (вища категорія-2), 9 медичних сестер для роботи у блоці закритих джерел випромінювання (вища категорія-2, перша категорія-3, друга категорія-2, без категорії-2), 8 медсестер відділення променевої терапії (вища категорія-5, перша категорія-1, друга категорія-1, без категорії-1), 2 техніка-дозиметриста (вища категорія-1,без категорії-1).

Променева терапія застосовується при злоякісних пухлинах різної локалізації пацієнтам усіх вікових категорій. Лікарі відділення володіють сучасними методами променевого лікування. Пацієнти отримують дистанційну гамма-терапію на гамма-терапевтичних апаратах АГАТ-С, 1990 року випуску, АГАТ-Р1, 1991 року випуску, TERAGAM К-01, 2005 року випуску, близькофокусну рентгенотерапію на апараті TUR– 60, 1958 року випуску, напівглибоку ренгтгентерапію на апараті РУМ-17, 1988 року випуску, брахітерапію ручним методом та за допомогою внутрішньопорожнинного гамма-терапевтичного апарату АГАТ-ВУ, 1992 року випуску.

При променевому лікуванні використовуються методики класичного, середнього, крупного, одноразового, динамічного фракціонування та розщеплені лікувальні курси. Променеве лікування проводиться у перед - та післяопераційному періодах та як самостійний метод у статичному, багатопільному, ротаційному та ексцентричному режимах. Під час променевої терапії застосовується хіміорадіомодифікація, за показаннями хворим призначається гормонотерапія, імунотерапія.

Атестація та клінічна дозиметрія апаратів проводиться сертифікованою лабораторією метрології іонізуючих випромінень ДУ «IMP ім. С. П. Григор'єва АМНУ». За результатами участі у міжнародній програмі МАГАТЕ/ВООЗ поштового ТЛ-аудиту радіаційного виходу гамма-терапевтичних апаратів у 2011р. відхилень у роботі гамма-терапевтичних апаратів не виявлено, що свідчить про забезпечення якості променевої терапії.

Передпроменева топометрична та дозиметрична підготовка пацієнтів проводиться групою фахівців, до складу якої входять лікар-рентгенолог, інженер-радіолог та лікар з променевої терапії. Для отримання топометричного зображення використовуються дані СКТ, рентгенографії, рентгеноскопії, УЗД, МРТ.

Лікувально-діагностичні методики у практичній діяльності служби променевої терапії у 2011 році:

- застосування поєднаного променевого лікування місцево поширеного раку шийки матки за розщепленим курсом;

- застосування хіміорадіосенсибілізації при променевій терапії злоякісних пухлин;

- застосування передопераційних курсів гамма-терапії за інтенсивною методикою при раку шийки матки, раку прямої кишки;

- застосування мультифракціонування, денного розщеплення дози та гіперфракціонування при злоякісних пухлинах прямої кишки, головного мозку;

- застосування гепатопротекторів в терапії супроводу при хіміопроменевому лікуванні.

У 2011р. за участю співробітників кафедри променевої діагностики, променевої терапії та радіаційної медицини ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія» та відділення променевої терапії виданий інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров'я «Лікування і профілактика гепатотоксичних реакцій, які виникають при проведенні симультанної хеморадіотерапії» (В.Ф. Почерняєва, А.В. Чорнобай, Л.А. Муляр, Л.О. Лимар, Л.М. Васько, Т.О. Жукова).

Завідуюча відділенням променевої терапії

Лимар Людмила Олексіївна 8 (0532) 2 98 25